غزال شمس

غزال شمس

مدرس كار با مواد و لاين درمان مو وكراتين واحيا
 

Ghazal Shams(مدرس كار با مواد)

مدرس كاربامواد و پداگوژ رسمي فني حرفه اي مدرس همايشهاي داخل وخارج از كشور ومدرس برندهاي اروپاوامريكا

989133545730