صافی ریباندینگ کرج با لیدا رهامی

صافی ریباندینگ کرج با لیدا رهامی
داشتن موهای بلند تجربه سالبان زیاد زندگی در این دنیا برای یک خانم تلقی می شود زیرا موهای بلند به چهره خانم ها